ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซับแทรค (95) เริ่มเปิดดำเนินกิจการเมื่อปี ค.ศ. 1995 หรือ พ.ศ. 2538 ธุรกิจแรกที่ดำเนินคือ การให้บริการด้านระบบความเย็น หรือระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ของอาคาร ตึกสูง โรงงานอุตสาหกรรม และรวมถึงการจำหน่ายน้ำยาบำรุงรักษาระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ ตรวจเช็คสภาพน้ำ และต่อมาเราเล็งเห็นความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการในเรื่องของสินค้าที่หลากหลาย และบริการที่เพิ่มขึ้นตามความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ เราจึงมีการเพิ่มสินค้า และบริการให้คลอบคลุม

            ณ.ปัจจุบันห้างหุ้นส่วนจำกัด ซับแทรค (95) เรามีบริการและสินค้าที่มากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการบริการกับลูกค้า